Mając na uwadze szeroki wachlarz potrzeb w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przeprowadza drugi nabór wniosków o dofinansowanie, w terminie 29 września - 9 października 2020 r., którego celem będzie realizacja projektów skierowanych na zwalczanie skutków wystąpienia pandemii COVID-19.

Nabór ogłoszony jest w ramach nowego typu przedsięwzięcia RPO WiM 2014-2020 w brzmieniu: „Realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS­CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19".

Wsparcie związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 mają mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii. Tym samym projekty powinny zapobiegać rozprzestrzenianiu się pandemii oraz zapewniać ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem. Działania te, ze względu na ograniczony do warunków pandemii COVID-19 zakres czasowy, nie powinny przyczyniać się do wzrostu liczby osób objętych opieką instytucjonalną, ani do trwałego wzrostu zdolności instytucjonalnych podmiotów świadczących usługi opieki całodobowej.

  • Termin realizacji projektu: 1 listopada — 31 grudzień 2020 r.
  • Wnioskodawcy zobowiązani są do wniesienia 5% wkładu własnego, natomiast planowane w projekcie działania, jak i ilość form wsparcia, leżą w gestii Wnioskodawcy. Powyższe powinno wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb instytucji działających w danej gminie/powiecie.
  • W aplikowaniu o środki należy przestrzegać zasady dotyczącej zakazu podwójnego finansowania wydatków (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

Zachęcamy do aplikowania o środki UE w celu podjęcia jak najskuteczniejszych działań w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2. Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

Treść pisma skierowanego przez Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Jolantę Piotrowską. (format pliku: PDF, rozmiar: 196 kB).