WYKAZ STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE JONKOWO

Stowarzyszenie “WĘGAJTY”

 • Węgajty 18, 11-042 Jonkowo

Strony internetowe i adresy e-mail:

 • www.teatrwegajty.art.pl
 • www.wegajty.pl
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr KRS: 0000020919

Zakres działań statutowych:

1. WSPIERANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO

2.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

3. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ IDEA RÓWNOŚCI WSZYSTKICH
CZŁONKÓW SPOŁECZEŃSTWA, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIOM.DO AKTYWNOŚCI
STOWARZYSZENIA W TYM OBSZARZE NALEŻY:

-UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD
OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DEMOKRACJI

-DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

-DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU

-DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

-DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH-DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

-DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNOUPRAWNIENIA KOBIET I MĘŻCZYZN

-DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO

-DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM
SPOŁECZNYM

4.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POPRZEZ:

-DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY
DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

-DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ UPOWSZECHNIENIA I OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW

-DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

-CELE ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ I WSPÓŁPRACĄ MIĘDZY ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI


RĘKĄ DZIEŁO Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne

 • Godki 21, 11-042 Jonkowo

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr KRS: 0000178604

Zakres działań statutowych:

1.PROMOWANIE I WZMACNIANIE REGIONALNEJ TWÓRCZOŚCI

2.OCHRONA ŚRODOWISKA - EKOLOGIA

3.EDUKACJA I SZKOLENIA

4.DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

5.PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU I PATOLOGII POWODOWANEJ UBÓSTWEM

6.SAMOOBRONA SPOŁECZNA


Stowarzyszenie “SZAŁSTRY”

 • Szałstry 7, 11-042 Jonkowo

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr KRS: 0000294787

Zakres działań statutowych:

1.DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNEGO, EDUKACYJNEGO, KULTURALNEGO I GOSPODARCZEGO WSI SZAŁSTRY ORAZ WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ “SZUWAREK” POPRZEZ REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE:

- PROPAGOWANIA IDEI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO,

- INSPIROWANIA RÓŻNYCH FORM DZIAŁALNOŚCI MIESZKAŃCÓW W DZIEDZINIE KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ, OŚWIATY I WYCHOWANIA,

3.OCHRONA ZABYTKÓW, PAMIĄTEK HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH,

4.POPIERANIE BADAŃ HISTORYCZNYCH I NAUKOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZESZŁOŚCIĄ WSI SZAŁSTRY I REGIONU


Stowarzyszenie “ZIELONA GMINA”

 • Pupki 43, 11-042 Jonkowo

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr KRS: 0000105615

Zakres działań statutowych:

1.OCHRONA NATURALNEGO ŚRODOWISKA I WALORÓW PRZYRODNICZOKRAJOBRAZOWYCH GMINY JONKOWO I JEJ OKOLIC

2.PROPAGOWANIE IDEI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZDROWIA I EKOLOGII

3.PROMOWANIE I WDRAŻANIE TECHNOLOGII PROEKOLOGICZNYCH

4.DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM GMINY JONKOWO I JEJ OKOLIC

5.WYCHOWANIE, EDUKACJA I TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM

6.DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ZWIERZĄT DOMOWYCH I DZIKICH

7.PROMOWANIE I ROZWIJANIE DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH W LOKALNYCH ŚRODOWISKACH

8.PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I PROMOWANIE EDUKACJI DOROSŁYCH

9.PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU NA TERENIE GMINY I AKTYWIZACJA ZAWODOWA

10.DZIAŁANIA NA RZECZ KOBIET MIESZKAJĄCYCH NA WSI

11.PLANOWANIE I BUDOWANIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PRZEDSTAWICIELAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, SAMORZĄDOWEJ, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH,
PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH.

12.DZIAŁANIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU I INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13.PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNYCH, LOKALNYCH

14.OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO


Fundacja Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego

 • Nowe Kawkowo 11A, 11-042 Jonkowo

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr KRS: 0000505936

Zakres działań statutowych:

1.OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, WSPIERANIE KULTURY LUDOWEJ I ARTYSTYCZNEJ

2.UPOWSZECHNIANIE WIEDZY Z DZIEDZINY ETNOGRAFII I ANTROPOLOGII KULTURY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MYŚLI I DOROBKU JAKCA OLĘDZKIEGO

3.INICJOWANIE I WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ PROJEKTÓW LOKALNYCH SŁUŻĄCYCH POWSTAWANIU I ROZWOJOWI KULTURY, SZTUKI I NAUKI, TRADYCYJNYCH RZEMIOSŁ, TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ I ARTYSTYCZNEJ

4.UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O ZIOŁACH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM LAWENDY

5.INICJOWANIE, WSPIERANIE I PROMOCJA LUDOWEJ TWÓRCZOŚCI LOKALNEJ, ZIOŁOLECZNICTWA I DAWYCH TECHNIK RZEMIEŚLNICZYCH, PRODUKTÓW LOKALNYCH I REGIONALNYCH

6.POMOC LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W ROZPOWSZECHNIANIU WYTWORÓW ARTYSTYCZNYCH, ETNOGRAFICZNYCH I RZEMIEŚLICZYCH

7.INICJOWANIE I WSPIERANIE PROJEKTÓW SKUPIONYCH NA OCHRONIE DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I OCHRONIE PRZYRODY, BĘDĄCEJ ISTOTNYM ELEMENTEM KONTEKSTU KULTUROWEGO WSPÓLNOTY LOKALNEJ

8.INICJOWANIE I WSPIERANIE WSPÓŁPRACY INTERDYSCYPLINARNEJ MIĘDZY ŚRODOWISKAMI NAUKOWYMI, ARTYSTYCZNYMI I EKOLOGICZNYMI

9.WSPIERANIE ROZWOJU WSPÓLNOT LOKALNYCH I INICJATYW LOKALNYCH

10.PROMOCJA ROLNICTWA PRZYJAZNEGO DLA ŚRODOWISKA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZASAD ROLCTWA ORGANICZNEGO, BIODYNAMICZNEGO, PROMOCJA TECHNOLOGII POZYSKIWANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH I ALTERNATYWNYCH

11.OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

12.GŁĘBOKA EKOLOGIA, OCHRONA PRAW ZWIERZĄT, ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

13.UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW


"OCZYMA DZIECKA" Fundacja pomocy dzieciom

 • Woryty 79G, 11-036 Gietrzwałd

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr KRS: 0000337703

Zakres działań statutowych:

1.DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA ORAZ OPIEKI I POMOCY SPOŁECZNEJ DZIECIOM Z UBOGICH RODZIN, DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYNIKU ROZPADU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO RODZICÓW ORAZ RODZICOM WALCZĄCYM O PRAWO DO SWOBODNEGO KONTAKTU Z DZIEĆMI


Klub sportowy 2010 Wrzesina

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres działań statutowych:

1.KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY

2.ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

3.ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH I KULTURALNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH

4.ORGANIZOWANIE I UPOWSZECHNIANIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ I KULTURALNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY

5.TWORZENIE WARUNKÓW DO SZKOLENIA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH UTALENTOWANYCH SPORTOWO

6.ROZBUDOWA I KONSERWACJA BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ

7.WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI STOWARZYSZENIAMI W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ

8.SPRAWOWANIE WSZECHSTRONNEJ OPIEKI SZKOLENIOWEJ I WYCHOWAWCZEJ

9.UTRZYMANIE I ROZWÓJ DZIAŁAJĄCYCH SEKCJI SPORTOWYCH


Warmińska Szkółka “Młody Pilkarz Jonkowo”

 • Wegajty 1A, 11-042 Jonkowo

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres działań statutowych:

1. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI POPRZEZ:

-ORGANIZOWANIE I ROZWIJANIE PROCESU SZKOLENIA GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ ORAZ INNYCH DYSCYPLIN SPORTU I REKREACJI RUCHOWEJ

-PROPAGOWANIE I POPULARYZACJA PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

-DĄŻENIE DO OBJĘCIA SWOJĄ DZIAŁALNOŚCIĄ NAJWIĘKSZEJ GRUPY OSÓB

-STAŁE PODNOSZENIE POZIOMU SPORTOWEGO, DOSKONALENIE UZDOLNIEŃ I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
-INTEGRACJA ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO POPRZEZ ORGANIZOWANIE WSPÓLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH,

-POMOC W WYMIANIE INFORMACJI, WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ MIĘDZY ORGANIZACJAMI O TAKIM SAMYM LUB PODOBNYM PROFILU DZIAŁANIA,

-SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY


Gminno-Ludowy Klub Sportowy w Jonkowie

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres działań statutowych:

1.KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY

2.ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

3.ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH I KULTURALNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH

4.ORGANIZOWANIE I UPOWSZECHNIANIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ I KULTURALNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY

5.TWORZENIE WARUNKÓW DO SZKOLENIA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH UTALENTOWANYCH SPORTOWO

6.ROZBUDOWA I KONSERWACJA BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ

7.WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI STOWARZYSZENIAMI W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ

8.SPRAWOWANIE WSZECHSTRONNEJ OPIEKI SZKOLENIOWEJ I WYCHOWAWCZEJ

9.UTRZYMANIE I ROZWÓJ DZIAŁAJĄCYCH SEKCJI SPORTOWYCH


UKS Akademia Sztuk Walki Jonkowo

 • 11-041 Olsztyn, ul. Poranna 8a/6a

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres działań statutowych:

1.ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY

2.ORGANIZOWANIE I UCZESTNICZENIE W IMPREZACH SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH, W TYM WYJAZDOWYCH

3.DOSKONALENIE CZŁONKÓW KLUBU I KADRY TRENERSKO-INSTRUKTORSKIEJ

4.PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD CZŁONKÓW KLUBU WYSOKICH WARTOŚCI MORALNYCH

5.ORGANIZOWANIE POKAZÓW, SZKOLEŃ, KURSÓW ORAZ INNCYH IMPREZ O CHARAKTERZE SPORTOWYM I REKREACYJNYM W KRAJU I ZAGRANICĄ ORAZ UCZESTNICZENIE W NICH

6.ORGANIZOWANIE SPORTOWYCH OBOZÓW, KOLONII I ZIMOWISK, WYCIECZEK ORAZ INNYCH FORM SPORTOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH

7.TWORZENIE RÓŻNORODNYCH SEKCJI SPORTOWYCH

8.REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH UCHWAŁAMI WŁADZ KLUBU

9.WYDAWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, BIULETYNÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW PROPAGANDOWYCH I INFORMACYJNYCH

10.WSPÓŁDZIAŁANIE Z INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I KULTURALNYCH


Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Jonkovia


Warmińskie Stowarzyszenie Strzeleckie Jonkowo

 • 11-042 Jonkowo, ul.Słoneczna 2

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres działań statutowych:

1.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POPULARYZATORSKIEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE STRZELECTWA

2.STWORZENIE CZŁONKOM STOWARZYSZENIA ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DO UPRAWIANIA STRZELECTWA POPRZEZ ZAPEWNIENIE IM:

-BEZPIECZNYCH WARUNKÓW UPRAWIANIA STRZELECTWA

-OPIEKI TRENERSKIEJ I PRAWNEJ

-WŁAŚCIWYCH URZĄDZEŃ, SPRZĘTU I MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

3.PROWADZENIE ZAJĘĆ STRZELECKICH O CHARAKTERZE SPORTOWYM I REKREACYJNYM DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA I INNYCH OSÓB

4.ORGANIZOWANIE ZAWODÓW I IMPREZ STRZELECKICH

5.SZKOLENIE I DOSZKALANIE W ZAKRESIE STRZELECTWA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

6.SZKOLENIE I DOSZKALANIE W ZAKRESIE STRZELECTWA INNYCH OSÓB POSIADAJĄCYCH LUB ZAINTERESOWANYCH POSIADANIEM BRONI PALNEJ ALBO UŻYWAJĄCYCH JEJ W PRACY ZAWODOWEJ

7.WSPÓŁPRACA Z INNYMI ZWIĄZKAMI, KLUBAMI I STOWARZYSZENIAMI O TYM SAMYM LUB PODOBNYM PROFILU DZIAŁANIA

8.PODEJMOWANIE WSZELKICH INNYCH DOZWOLONYCH PRAWNIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH


Hufiec Warmiński ZHP im. Ryszarda Knosały w Olsztynie

 • 10-015 Olsztyn, ul. Ryszarda Knosały

Adres e-mail:

Zakres działań statutowych:

1.ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH, MUZYCZNYCH, SPORTOWYCH

2.ORGANIZOWANIE WYCIECZEK, BIWAKÓW, RAJDÓW

3.DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA

4.DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

5.DZIAŁALNOŚĆ PATRIOTYCZNA


Ochotnicza straż pożarna: Jonkowo, Wrzesina, Mątki, Węgajty, Szałstry

Jonkowo, Mątki, Wrzesina, Węgajty, Szałstry

Zakres działań statutowych:

1.ZAPOBIEGANIE POŻAROM

2.UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH W CZASIE POŻARU, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ

3.INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBY OCHRONY PRZED NIMI

4.ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OSP KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I ROZRYWKOWEJ

5. WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH, USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ORAZ PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

6.DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ ZDROWIA

7.ROZWIJANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY, HISTORII, TRADYCJI, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ