Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Jonkowo

Podstawowe informacje o Urzędzie Gminy Jonkowo

Gmina Jonkowo leży w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim. Budynek Urzędu Gminy znajduje się w centrum wsi przy drodze powiatowej prowadzącej w kierunku Świątek i Dobrego Miasta.

Do głównego budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Klonowej. Budynek urzędu posiada także odrębne wyjście ewakuacyjne (z piętra) ulokowane w południowej części, w kierunku parkingu dla pracowników.

Wejście główne od strony ulicy odbywa się po schodach, obok wejścia znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.

W Urzędzie Gminy na I piętrze urzęduje Wójt Wojciech Giecko, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy.

 

Na parterze znajdują się:

Biuro podawcze - po lewej stronie od wejścia głównego, tutaj złożysz wszystkie dokumenty, podania, skargi i wnioski.

W pokoju nr 1 i 2 załatwisz sprawy związane z podatkami: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych. Uzyskasz informację o stanie zobowiązania podatkowego oraz zadłużenia podatkowego.

W pokoju nr 4 znajduje się Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności. Uzyskasz tu akt urodzenia, zgonu, małżeństwa, ustalisz termin ślubu cywilnego, złożysz wniosek i odbierzesz nowy dowód osobisty. Załatwisz sprawy związane z zameldowaniem lub wymeldowaniem. Uzyskasz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Sala ślubów znajduje się na I piętrze.

Pokój nr 5 zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu dróg gminnych i energetyki. Uzyskasz tu numer porządkowy nieruchomości, zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, drogi lokalnej, informację o komunikacji gminnej.

Pokój nr 6 zajmuje się gospodarowaniem zasobami nieruchomości gminnych. Uzyskasz tu informację o sprzedaży, dzierżawie, zamianie, najmu nieruchomości gminnych, informacji o zabytkach gminnych, zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania.

W pokoju nr 7 zgłosisz sprawy związane z działalnością gospodarczą.

Pokój nr 8 zajmuje się sprawami z zakresu zarządzania kryzysowego, informatyki, obrony cywilnej.

Stanowisko ds. zamówień publicznych mieści się w pokoju nr 9. Zajmuje się sprawami związanymi z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Sprawy związane z urbanistyką mieszczą się w pokoju nr 10.

Pokój nr 11 zajmuje się sprawami związanymi z budownictwem. Dowiesz się o warunkach zabudowy na daną działkę.

Pokój nr 12 zajmuje się ochroną środowiska, opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Tu zgłosisz wycinkę drzew, poinformujesz o zakończeniu robót budowlanych związanych z wybudowaniem oczyszczalni ścieków.

 

Na I piętrze mieszczą się pokoje:

- płace (Szkoły, Urząd) pokój nr 17,

- księgowość budżetowa: wydatki i dochody, podatek VAT pokój nr 18,

- inwestycje pokój nr 19,

- kadry pokój nr 22,

- obsługa Rady Gminy/ Przewodniczący Rady Gminy pokój nr 23,

- księgowość oświatowa pokój nr 24,

- oświata pokój nr 25.

 

Zasady funkcjonowania referatów:

Zasady funkcjonowania, struktura, zadania wspólne oraz szczegółowe zakresy działania poszczególnych jednostek (referatów) są określone w Regulaminie Organizacyjnym nadanym w formie zarządzenia przez Wójta Gminy Jonkowo.

Szczegółowe informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, formularze elektroniczne oraz informacje o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania i rozstrzygania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Referaty i stanowiska.

Urząd Gminy w Jonkowie jest beneficjentem programu: Cyfryzacja Urzędu Gminy Jonkowo – e-usługi dla Petenta, który umożliwia korzystanie z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta. Dzięki tej usłudze można załatwić wiele spraw urzędowych za pomocą Internetu.

 

Sprawdź także:

 

Informacje o Urzędzie Gminy Jonkowo w tekście łatwym do czytania (ETR)