Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Data podpisania umowy: 17 sierpnia 2020r.
Wartość projektu: 2  393 779,74 zł
Refundacja: 1 202 435 zł

Celem planowanej inwestycji jest wspieranie lokalnego rozwoju poprzez budowę 6,018 km kanalizacji sanitarnej, we wsiach Jonkowo, Węgajty oraz Godki w Gminie Jonkowo. Realizacja inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym rejonie, podniesie standard sanitarny mieszkańców oraz ochroni środowisko naturalne, jakim są cieki wodne.