Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński zwołuje posiedzenie na dzień 29.09.2021 r.  (środa), które odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 8.00.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia .
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo. 
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wrzesina.
 7. Zaopiniowanie podania w sprawie sprzedaży części działki nr 50 o pow. 700m2, położonej w Łomach.
 8. Zaopiniowanie podania w sprawie propozycji przejęcia części działki 164/95, obręb Gutkowo, z rowem melioracyjnym , w zamian za oddrzewienie całej działki 164/95.
 9. Zaopiniowanie podania o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Warkały .
 10. Zaopiniowanie podania o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Warkały .
 11. Zaopiniowanie podania o przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Jonkowo .
 12. Przyjęcie protokołu nr 7/2021 z posiedzenia Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju z dnia 26.08.2021 r.
 13. Sprawy różne .
 14. Zamknięcie posiedzenia.